tacanegradelscitrics

La CE defineix 20 plagues vegetals prioritàries

De l’article «La CE defineix 20 plagues vegetals prioritàries» del Jesús Domingo, publicat al web del Col·legi d’enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya.

La Comissió Europea (CE) ha publicat una llista de vint plagues que es consideren prioritàries, entre les quals es troben les següents: Xylella fastidiosa, l’escarabat japonès, l’escarabat asiàtic d’antenes llargues, el greening dels cítrics i la taca negra dels cítrics. L’impacte econòmic, mediambiental i social d’aquestes plagues en el territori de la Unió Europea (UE) és de màxima gravetat.

La selecció de les plagues està basada en l’avaluació duta a terme pel Centre Comú d’Investigació de la Comissió i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, tenint en compte la probabilitat de propagació, l’establiment i les conseqüències.

La nova metodologia mostra, per exemple, que, en la hipòtesi que es propagués a través de tota la UE, el bacteri Xylella fastidiosa, la plaga amb major incidència en els cultius agrícoles, inclosos els fruiters, podria provocar pèrdues de producció anuals de 5.500 milions d’euros, que afectarien el 70% del valor de producció de les oliveres més velles (de més de 30 anys) de la UE i al 35% dels més joves.

Els Estats membres hauran de posar en marxa campanyes informatives dirigides a la població en general, realitzar enquestes anuals, preparar plans de contingència, exercicis de simulació i plans d’acció per a l’erradicació d’aquestes plagues.

Més informació a: