Agenda rural de Catalunya

Agenda rural de Catalunya

Què és l’Agenda Rural de Catalunya?

El món rural reivindica formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental, com a peça fonamental que és per al desenvolupament sostenible del planeta.

L’Agenda Rural de Catalunya té com a marc de referència la iniciativa del Parlament Europeu per redactar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.

La Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural ha encarregat l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya per tal que, mitjançant un espai de debat, s’analitzin els reptes del món rural i s’identifiquin actuacions que abastin els diferents àmbits de treball. Amb una Agenda Rural de Catalunya compartida amb els actors implicats en el desenvolupament rural i sostenible es pretén incidir en la priorització de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació Europea, de la Política Agrària Comuna i de Desenvolupament Rural 2021-2027 i les polítiques de Desenvolupament Econòmic i Local.

En consonància amb altres agendes catalanes i europees, entre elles el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, l’Agenda Rural identificarà i dibuixarà les línies del desenvolupament rural dels propers anys, amb la col·laboració de les organitzacions signatàries de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 a Catalunya.

Quins són els reptes inicials del món rural? Les realitats del món rural de Catalunya són diverses, amb uns reptes comuns però també d’altres d’específics, que caldrà analitzar i planificar estratègicament basantse en l’equilibri territorial per tal que esdevinguin oportunitats de canvi que ajudin a la transició social, econòmica i ecològica cap a una societat més sostenible.

Els reptes inicials identificats per l’Agenda Rural de Catalunya són:

  • Reforçar la cohesió social i el benestar mitjançant la millora dels serveis necessaris pel ple desenvolupament de les persones, la igualtat d’oportunitats i el seu acompanyament.
  • Afrontar el repte demogràfic en termes d’arrelament social, envelliment amb dignitat, acollida de nova població i creació de noves oportunitats per viure al món rural.
  • Accelerar la transició energètica, gestió regenerativa dels recursos naturals i protecció dels serveis ecosistèmics, i posar mesures per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
  • Garantir la digitalització, mobilitat sostenible i intel·ligència territorial.
  • Re-connectar les baules del sistema agroalimentari, relleu generacional agrari i pesquer, cadenes de valor justes, sobirania alimentària, producció i distribució agrària i forestal.
  • Silvicultura, prevenció d’incendis forestals i oportunitats dels aprofitaments no fustaners.
  • Impulsar la innovació rural i la dinamització econòmica i el vigor cultural mitjançant el relleu generacional rural, activitat econòmica, valorització del patrimoni i innovació cultural.
  • Construir un marc sòlid, proper i eficient de governança a través de la reconnexió de les necessitats i realitats urbanes-rurals, un marc legal, sistemes de preses de decisions i implementació de les accions que garanteixin un desenvolupament rural veritable.

Més informació: https://www.desenvolupamentrural.cat/agenda-rural-catalunya#qu—s-l-agenda-rural-de-catalunya-