logo verd 1

mediterranea de agroquimicos

El MAGNESI ( Mg ) és vital per a les plantes, atès que forma part de la clorofil·la, i també participa en nombrosos processos bioquímics. Les necessitats generals de Magnesi són entre 10 i 60 kg/Ha en funció del tipus de conreu.

RECTI-Mg .  corrector de magnesi

Riquesa garantida:
Magnesi (MgO)     6,5 % p/p

El RECTI-Mg és un corrector de mancances de magnesi que aporta 6,5 % p/p de magnesi complexat. Pot aplicar-se mitjançant reg localitzat, a manta, o mitjançant polvorització foliar. Les dues primeres formes són les més adients per aportar dosi de manteniment a conreus exigents. D'altra banda, l'aplicació foliar és la millor manera de prevenir o solucionar mancances puntuals.

Els sòls amb poca matèria orgànica necessitaran aportaments més freqüents de magnesi atès que hi ha poca retenció del mateix. Els aportaments exagerats de magnesi solen causar una mancança induïda de potassi que no es correspon amb la realitat.

El RECTI-Mg és un corrector que, en general, pot barrejar-se sense problemes amb altres productes fertilitzants o fitosanitaris. Cal, però, evitar l'ús juntament amb fosfits o olis minerals.

Entre altres funcions, el FERRO ( Fe ) participa en la biosíntesi de la clorofil·la. En cas de deficiència de ferro, en mancar clorofil·la, apareixen els símptomes clàssics de clorosi. En funció del tipus de terra, en una escala des de sòls normals a bàsics i molt rics en calci, disposem d’una sèrie de correctors de ferro. Les necessitats generals de ferro són de 0,1 a 0,5 kg/Ha , en funció del tipus de conreu.


Els nostres productes

Formulació

sól

Juglam-Fe

líquid

Sóls normals, aplicació en espray o aplicat en fertirrigació

Recti-Fe

Assad-Fe

Sóls amb contingut elevat de calci, aplicació en espray o en fertirrigació

ID-Fe

microgrànuls

Sóls bastant rics en calci.

Strong-Fe

Sóls amb problemes severs causats per la presència molt elevada de calci i altres sals, i pH bàsic.

Ferro-Star

JUGLAM-Fe

Riqueses garantides:

Aminoàcids lliures   5.0 % p/p
Ferro (Fe)               4.0 % p/p

El Juglam-Fe és un adob foliar amb un 5% p/p d'aminoàcids lliures en la seva composició. A més aporta 4% de ferro. L'absorció és excel·lent, i gràcies a la bona l'assimilació, el ferro s'aprofita ràpida i totalment. A més de la seva virtut com a aliment vegetal, l'estalvi d'energia que suposa per als conreus la disponibilitat d'aminoàcids, els facilita la superació d'estats de debilitat i d'esforç productiu en general.

Aquest corrector és eficaç aplicat en polvorització foliar en conreus sobre sòls normals i no fortament bàsics ( contingut total de carbonats 5 a 25% p/p ).

Recti-Fe

Riquesa garantida:

Ferro (Fe)        4 % p/p

El Recti-Fe és un corrector de mancances de ferro que aporta 4% p/p de ferro complexat.

Pot aplicar-se mitjançant reg localitzat, a manta, o mitjançant polvorització foliar. Les dues primeres formes són les més adients per aportar dosis de manteniment a conreus exigents, i l'aplicació foliar és la millor forma per a solucionar mancances puntuals. El símptoma més visible de la manca de ferro és una clorosi internervial.

El Recti-Fe és eficaç aplicat en polvorització foliar i en fertirrigació en conreus sobre sòls normals i no fortament bàsics (contingut total de carbonats 5 a 25% p/p).

ASSAD Fe

Riquesa garantida:

Ferro (Fe)           4,5 % p/p

L'ASSAD Fe és un corrector de mancances de ferro que aporta 4,5% p/p de ferro complexat.La forma d’aplicar-lo és mitjançant el reg, reforçat amb una aportació de reforç per via foliar en cas de mancances puntuals. El símptoma més comú d'aquestes és una clorosi internervial.

Aquest producte és eficaç aplicat en polvorització foliar i en fertirrigació en conreus sobre sòls lleugerament càlcics o bàsics (contingut total de carbonats 20 a 30% p/p).

ID-Fe

Riquesa garantida:

Ferro (Fe2+)          8 % p/p

L’ID-Fe és un producte basat en el IDHA-Fe que es presenta com un microgranulat totalment soluble en aigua, amb una aportació de >8% de ferro quelatat, adient per a emprar en cas de sòls no fortament calcaris o bàsics (contingut total de carbonats 20 a 30% p/p).

Aquest producte pertany a una sèrie de productes amb gran biodegradabilitat, seguint les tendències i pautes europees, cada cop més exigents en el respecte mediambiental, però sense deixar de banda l’efectivitat d’aquests productes davant d’altres quelats convencionals.

Tot i que també es pot emprar en polvorització, la millor manera d’aplicar l’ID-Fe és la fertirrigació.

STRONG-Fe

Riquesa garantida:

Ferro (Fe)          12 % p/p

L'Strong-Fe és un quelat de ferro formulat en forma de microgrànuls solubles en aigua. El ferro està quelatat per l'HGA, una molécula totalment degradable, i que és estable en un interval de pH de 2 a 12. Té una riquesa del 12% p/p en Ferro.

L’STRONG-Fe té una acció excel·lent en casos de sòls molt bàsics, calcaris, sòdics, etc.(amb contingut total de carbonats >40% p/p).

FERRO STAR

Riquesa garantida:

Ferro (Fe) soluble           6 % p/p
Ferro (Fe) orto-orto      2 a 4 % p/p

El Ferro-Star és un  producte microgranulat totalmente soluble en agua. El ferro es troba quelatat per EDHHA, i la proporció de ferro orto-orto determina la disponibilitat d'aquest element per a la planta.

En cas de terres de gran basicitat, l'elecció d'aquest quelat és la més encertada, atès que proporciona una acció excel·lent en casos de sòls molt bàsics, calcaris, sòdics, etc.(contingut total de carbonats >40% p/p).

El ZINC ( Zn ) participa en activitats enzimàtiques relacionades amb els aminoàcids, i en el metabolisme del nitrogen i
l’assimilació d’amoni. La mobilitat del zinc a la planta és baixa, i tendeix a acumular-se a les arrels, per la qual cosa, en cas de deficiència, són adients les aplicacions foliars. Les necessitats generals de Zinc són de 0,1 a 0,2 kg/Ha en funció del tipus de conreu.

ID-Zn
 

Riquesa garantida:

Zinc (Zn2+)   10 % p/p

L' ID-Zn és un producte basat en l'IDHA-Zn, que es presenta com un microgranulat totalment soluble en aigua que aporta un 10% p/p de Zinc quelatat.

Aquest producte pertany a una sèrie de quelats en els que s'ha pretès una gran biodegradabilitat, seguint les tendències i pautes europees, cada vegada més exigents envers el respecte al medi ambient.

El MANGANÈS ( Mn ) és essencial en la respiració cel·lular, en el metabolisme del nitrogen, i en l’activació de diversos enzims. També intervé en l’alliberament de l’oxigen en la fotòlisi de l’aigua, durant la fotosíntesi. Les necessitats generals de Manganès són de 0,1 a 0,6 kg/Ha en funció del  tipus de conreu.

ID-Mn

Riquesa garantida:

Manganès (Mn 2+)    9 % p/p

L' ID-Mn és un producte basat en l'IDHA-Mn que es presenta com un microgranulat totalment soluble en aigua que aporta un 9% p/p de manganès quelatat.

Aquest producte pertany a una sèrie de quelats en els què es cerca una gran biodegradabilitat, seguint les creixents tendències de respecte al medi ambient.

El CALCI ( Ca ) participa en processos d’absorció d’altres elements, i com a cofactor en nombroses reaccions enzimàtiques, entre elles la resposta davant de calor elevada. També pren part en la regulació estomàtica. Pel que fa al terra, el calci desplaça el sodi del complexe de canvi, i millora l’estructuració i agregació dels sòls salins. Les necessitats generals de Calci són de 25 a 150 kg/Ha en funció del tipus de conreu i de sòl.

OM-Ca    Ca + matèria orgànica

Riqueses garantides:

Nitrogen (N)               3.5 % p/p
Calci ( CaO)               6 % p/p
Matèria Orgànica     24 % p/p

L'OM-Ca és un adob ric en matèria orgànica que alhora permet aportar eficaçment calci, gràcies a ser fàcilment assimilable per a la planta. Conté un 3% de nitrogen, 6% de calci (CaO) i 24% de matèria orgànica. Es recomana la seva utilització tant per corregir les deficiències de calci en els conreus, com per a prevenir i corregir problemes de salinitat al terra, aplicant-lo directament amb l'aigua de reg.

Com a corrector de mancances, l' OM-Ca està recomanat per a tots els conreus: fruiters, cítrics, hortícoles , ornamentals, etc.

INTERSAL

Riqueses garantides:

Àcids polihidroxicarboxílics   15,3 % p/p
Calci (CaO)                           10 % p/p

L'acció d'Intersal es basa en un intercanvi iònic que afavoreix la reestructuració del terra, l'augment de la fertilitat, i el rentat de sals. Per un altre costat, amb la reducció del percentatge de sals, també disminueix la pressió osmòtica que han de superar les plantes. Es considera adient quan es rega amb aigües de qualitat deficient, i per millorar terres salins i salins-sòdics.

RECTI-Ca

Riquesa garantida:

Calci (CaO) 14 % p/p

El RECTI-Ca és un corrector de mancances de calci que aporta 14% p/p de CaO (10% Ca). Si bé pot aplicar-se mitjançant reg localitzat o a manta, també és adient mitjançant polvorització foliar.

El RECTI-Ca permet prevenir o solucionar fisiopaties i mancances puntuals, com retards de creixement, suros dels fruits en poma, tipburn en hortalisses de full, taca apical en tomàquet i pebrot, defectuosa conservació dels fruits recollits, etc.

El BOR ( B ) afavoreix els processos biosintètics, com ara la síntesi de sacarosa i midó. També afavoreix l’estabilitat de la membrana cel·lular. És important en el creixement vegetal pel seu efecte sobre la divisió cel·lular, i en aquest sentit també afavoreix la pol·linització i la fructificació. Les necessitats generals de Bor són de 2 a 4 kg/Ha en funció del tipus de conreu.

BORO 6

Riqueses garantides:

Aminoàcids lliures              7 % p/p
Bor (B )soluble en aigua    6 % p/p

BORO-6 és un corrector de mancances de bor que aporta 6% p/p de bor solubilitzat i 7% d'aminoàcids lliures. Pot aplicar-se mitjançant reg localitzat, a manta, o mitjançant polvorització foliar.

Ateses les petites necessitats anuals dels conreus respecte aquest element, l'aplicació foliar és la millor forma de prevenir o solucionar mancances puntuals (prèvies o durant la floració i la fructificació, etc.). La falta de bor pot causar defectes de creixement, necrosi en flors, problemes de fructificació i fruita defectuosa, entre d’altres problemes.

RECTI-B

Riquesa garantida:

Bor (B) soluble en aigua    10 % p/p

El RECTI-B és un corrector de mancances de bor que aporta 10 % p/p de bor solubilitzat. Pot aplicar-se mitjançant reg localitzat, a manta, o mitjançant polvorització foliar.

Ateses les petites necessitats anuals dels conreus respecte aquest element, l'aplicació foliar és la millor forma de prevenir mancances puntuals (prèvies o durant la floració i la fructificació, etc.). La manca de bor causa defectes de creixement, necrosi en flors, problemes de fructificació i fruita defectuosa, entre d’altres problemes.

El COURE ( Cu ) acostuma a tenir funcions catalítiques, fixació de radicals lliures, o participant en mecanismes biosintètics com el de la lignina, el de la proteïna A. També és essencial perquè les lleguminoses puguin formar els nòduls radiculars fixadors de nitrogen. Les necessitats generals de Coure són de 0,3 a 1 kg/Ha en funció del tipus de conreu.

RECTI-Cu

Riquesa garantida:

Coure (Cu) 6 % p/p

El RECTI-Cu és un corrector de mancances de coure que aporta 6% de coure parcialment complexat. El seu ús es considera adient bé per falta d’aquest microelement, o a causa d'una mancança induïda.

S’ha d’aplicar sempre de forma controlada per evitar danys per excés de coure. En especial, l'ús ha de ser acurat en fruiters amb fruit en poma, ja que pot induir russeting (això no és problema en les peres d’hivern, demandades pel mercat amb aquesta fisiopatia).

ID-Cu

Riquesa garantida:

Coure (Cu 2+)    10 % p/p

L'ID-Cu és un producte basat en l'IDHA-Cu, que es presenta en forma de microgranulat
soluble en aigua, que aporta un 10% de Cu en forma quelatada.
Aquest producte pertany a una sèrie de quelats en què s'ha pretès una gran
biodegradabilitat.

Al sòl, la interacció del SILICI ( Si ) amb el fòsfor permet a les plantes assimilar formes d’aquest darrer element que serien insolubles. A les plantes, dóna rigidesa a les seves parets cel·lulars, permetent major fortalesa dels brots, així com dificultant la penetració i desenvolupament de les hifes dels fongs.

JUGLAM-Si

Riquesa garantida:

Silici (SiO3)                 20 % p/p
Aminoàcids lliures         6 % p/p

El silici té un efecte tampó sobre els micronutrients del sòl, millorant-ne l’assimilació per part de les plantes. També, directament aplicat a aquestes, dóna a les parets cel·lulars una major resistència, millorant la capacitat del vegetal per a fer front a malalties i plagues.

La presència d'aminoàcids lliures en la fórmula de JUGLAM-Si permet que el silici sigui encara més eficaç, ja que els aminoàcids milloren i augmenten l'assimilació de nutrients per part de les plantes.

mediterranea de agroquimicos

Política de Privacitat

El web https://www.mediterraneadeagroquimicos.cat és propietat de Mediterránea de agroquímicos, i no inclou cookies, no col·lecta dades d'usuaris, ni en fa cap seguiment.

Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on Pinterest Share
Share on LinkedIn Share
Share on Digg Share
Print Print