Nova versió del JRC MARS Explorer

La unitat MARS (Monitoring Agricultural ResourceS) proporciona suport científic i tècnic a les polítiques de seguretat agrícola i alimentària de la UE. A Europa, la Unitat aborda qüestions clau relacionades amb la gestió i el control de la política agrícola comuna: prediccions de cultius independents, assegurances agrícoles, mètodes de control estàndard de subvencions basades en…

December-january hardening of winter cereals in Europe

From the report “Weakly hardened winter cereals“, published in the JRC MARS Bulletin Crop monitoring in Europe by the European Commission. Hardening is the bio-physiological process of winter cereals which transforms the cellular starch into glucose, thereby raising the freezing point of the cellular liquids and increasing the low-temperature tolerance of the plants. In December,…